ค้นหาข้อมูล

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ประวัติโรงเรียนสามัคคีวิทยา

         โรงเรียนสามัคคีวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 97 หมู่ 2 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560 เป็นโรงเรียนเอกชนแห่งแรกของอำเภอบางบ่อ สังกัตสำนักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้ก่อตั้งคือ นายสุธีร์ ฉายาปัญจะ เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ได้รับอนุญาตจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2481 เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นโรงเรียนที่ให้การศึกษาแก่ชุมชนในบริเวณใกล้เคียง ด้วยประสิทธิภาพของผู้บริหาร คณะครู และคุณภาพของนักเรียนที่จบการศึกษา โรงเรียนจึงเป็นที่ยอมรับของชุมชน นายสุธีร์ ฉายาปัญจะ ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2531 ปัจจุบัน นางอำนวย ฉายาปัญจะ เป็นเจ้าของ-ผู้รับใบอนุญาต นางสาวศุภร ฉายาปัญจะ ผู้จัดการ, ผู้อำนวยการ ด้วยความมุ่งมั่นในเรื่องการจัดการศึกษาและเป็นกำลังของประเทศชาติในอนาคต กิจการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาได้เจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองส่งบุตร-ธิดา เข้ามาศึกษาในโรงเรียนสามัคคีวิทยาเป็นจำนวนมากขึ้นทุกปี
         ปี 2546 โรงเรียนเปิดสอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ด้วยความมุ่งมั่นสร้างนักเรียนทั้งระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา สร้างนักเรียนที่มีประสิทธิภาพออกไปสู่สังคมได้อย่างมีคุณค่า คือนักเรียนมีคุณภาพ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เพื่อความสวยงามในการรับชม ควรใช้ Mozilla Firefox หรือ Google Chrome เป็นเว็บบราวเซอร์ เพราะถ้าใช้ Windows Internet Explorer นอกจากจะไม่สวยงามตามที่ออกแบบไว้ ก็ยังทำให้ต้องใช้เวลาดาวน์โหลดหน้าเว็บนี้นานมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และบางทีข้อมูลในหน้าก็ไม่ปรากฎขึ้นมาเลยอีกด้วย ถ้าข้อมูลไม่ปรากฎขึ้นมา กรุณากดปุ่ม f5 ที่คีย์บอร์ด